Szukaj
Menu Menu
Logo BookOwijki czyli w kwadratowej ramce (kolor czarny), na białym tle wewnątrz niej, umieszczone są prostopadle 2 słowa: book ( czyli książka po angielsku) i owijki (po polsku).
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BookOwijki

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1.   Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BookOwijki.
1.2.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.bookowijki.pl zwany dalej: Sklep Internetowy BookOwijki jest prowadzony przez firmę „ale FAJNE! Studio Pomysłów Marcela Żywiecka”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG, NIP: 6922041855, REGON: 389888805 (zwaną dalej „ale FAJNE!”).
1.3.   Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: 51-315 Wrocław ul. Miłostowska 33/7
2) numer telefonu tel.: +48 518 09 02 02
3) adres poczty elektronicznej: sklep@bookowijki.pl
1.4. Regulamin Sklepu Internetowego BookOwijki umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.bookowijki.pl w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Regulamin jest również udostępniany Kupującemu przed zawarciem umowy

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:
2.1.  Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3.  Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4.  Usługodawca/Sprzedawca – firma „ale FAJNE!"
2.5.  Sklep – Sklep Internetowy BookOwijki prowadzony pod adresem www.bookowijki.pl przez "ale FAJNE!"
2.6.  Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towar – dostępna w sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłoby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującego uprzywilejowanegom, a Sprzedawcą.
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9.  Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta
2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, w którym to Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która to oferta zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
2.12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Towarów będących treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Towaru będącego usługą inną niż usługa cyfrowa).
2.13. Ustawa o Prawach Konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287).
2.14.  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy BookOwijki są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są zaznaczone obok ceny Towaru. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT – korzysta ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej www.bookowijki.pl jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie kodów rabatowych, upoważniających do zakupów Towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4.  Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym BookOwijki konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu Internetowego BookOwijki posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym BookOwijki można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu.
4.2. Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Kupującego podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym BookOwijki jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
a) przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy
b) przedpłata przy odbiorze osobistym
c) za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych: szybkie przelewy, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro), Blik
5.2. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności:
a) przelew tradycyjny: po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Realizacja zamówienia liczona jest od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania przelewu przez bank.
b) płatności elektroniczne lub karta płatnicza: czas realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
5.3. Sklep internetowy BookOwijki umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem wybranych przez Sklep zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: Paynow, Blue Media. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
5.4. Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach Sklepu Internetowego BookOwijki i wynosi od 2 do 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Towarów nastąpiła w czasie podanym w karcie towaru w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Towarów w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku, gdy zamówione Towary (w tym samym zamówieniu) mają różne czasy realizacji przyjmuje się, że terminem wiążącym jest termin najdłuższy.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
a) Poczta Polska
b) Kurier DPD
c) Kurier InPost
d) InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Kupujący może również odebrać zamówiony Towar osobiście w Partnerskich Punktach Odbioru, po uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po wcześniejszej przedpłacie za Zamówienie. Wybór punktu odbioru następuje przy składaniu zamówienia po wybraniu opcji „odbiór osobisty”.
6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Kupujący, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. W momencie przyjęcia Towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Towar staje się własnością Kupującego.
6.8. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar cyfrowy, będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową, dostęp do Towaru udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Kupującego w sklepie internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adres URL) umożliwiającego uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.9. Korzystanie z Towarów – treści i usług cyfrowych, dostępnych w sklepie internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych obowiązujących dla danego Towaru, zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w razie ich braku w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Kupującego. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Towaru nie stanowią inaczej, Kupującemu na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Towaru – treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący uprzywilejowany, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić bez podania przyczyny od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
7.2 W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący uprzywilejowany powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres: "ale FAJNE!" 51-315 Wrocław ul. Miłostowska 33/7 lecz także może być przekazane drogą elektroniczną na adres e-mailowy sprzedawcy zwroty_reklamacje@bookowijki.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu uprzywilejowanemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). Jest również do pobrania w zakładce „Zwroty”. Korzystanie z z druku formularza nie jest obowiązkowe, ułatwia jednak procedurę.
7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego
własności (np. Towar będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego
uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
b) dla pozostałych umów (np. Towar będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.
7.5. Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z 30.5.2014 r. – o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.6. Kupujący uprzywilejowany zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Towarów powinien nastąpić na adres: "ale FAJNE!" ul. Miłostowska 33/7 51-315 Wrocław
7.7. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego uprzywilejowanego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego uprzywilejowanego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy.
7.9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.8. Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym uprzywilejowanym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego uprzywilejowanego dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego uprzywilejowanego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Kupującego
uprzywilejowanego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupującemu
uprzywilejowanemu, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po ogłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7.11. W przypadku Towaru będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują zastosowanie pozostałe postanowienia § 7 Regulaminu:
a) W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Towaru - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Kupującego
uprzywilejowanego w trakcie korzystania z Towaru –treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Kupującego uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Kupującego uprzywilejowanego wspólnie z innymi Kupującymi uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie Kupującego uprzywilejowanego udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Kupującego uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu uprzywilejowanemu  dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Kupującemu dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Kupującego uprzywilejowanego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie
przeznaczonym do odczytu maszynowego.
b) W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Towaru – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Kupującego uprzywilejowanego jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
7.12. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy z 30.5.2014 r. – o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za które Kupujący uprzywilejowany  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach onsumenta.
7.13. Zawierając umowę Kupujący uprzywilejowany potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru.

§ 8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży:
a) W przypadku reklamacji Towaru – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim, zostaje wyłączona wobec Kupującego nie będącego Kupującym uprzywilejowanym.
b) W przypadku reklamacji Towaru – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a–43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego uprzywilejowanego, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
c) W przypadku reklamacji Towaru – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Towaru miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h–43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego uprzywilejowanego, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć towar bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres "ale FAJNE!" ul. Miłostowska 33/7, 51-315 Wrocław lub poprzez e-mail na adres zwroty_reklamacje@bookowijki.pl W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży lub inne roszczenie Kupującego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Kupującym
uprzywilejowanym z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Kupującego uprzywilejowanego, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Kupującym
uprzywilejowanym z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Kupującego uprzywilejowanego, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
8.6. Kupujący będący Kupującym uprzywilejowanym posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Kupujący uprzywilejowany uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2. Kupujący uprzywilejowany uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między nim, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Kupujący może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy Przedsiębiorcami i Kupującymi.

§ 9 Zasady publikowania opinii

9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego BookOwijki publikowanie opinii o sklepie oraz swoich Towarach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do Towarów faktycznie zakupionych w Sklepie Sprzedawcy oraz przez Kupującego, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie może być wystawiona jedynie przez osobę będącą Kupującym w Sklepie Internetowym BookOwijki.
9.3. Dodawanie opinii przez Kupujących nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Kupujący dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
9.4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Towarach pochodziły od Kupujących, którzy zakupili dany Towar. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Kupującym w Sklepie – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Kupujących Sklepu), a w przypadku opinii o Towarze sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Towar. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Kupujących lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Kupującego lub czy dany Kupujący faktycznie kupił dany Towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Kupującym w Sklepie lub dokonał zakupu opiniowanego Towaru.
9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Kupujących i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
9.7. Kupujący zobowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym BookOwijki.
9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Kupujących oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Kupujących w celu promowania swoich Towarów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego BookOwijki dostępnego na stronie www.bookowijki.pl/polityka-prywatnosci

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
11.2. Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego BookOwijki zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30.5.2014 r. – o Prawach Konsumenta.
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.bookowijki.pl/regulamin
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023
11.8. Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.
Załącznik nr 2: Formularz złożenia reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową sprzedaży.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl